چراهای جواب داده نشده درموردازدواح موقت  چاپ

تاریخ : دوشنبه 4 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 08:59 ق.ظ

چرامسئله ای که می تواندزیبایی اسلام وحقانیت اسلام رابراساس انصاف وعدالت به بهترین وجه خودش نشان دهدمخفی کرد؟


واقعاچرا؟


اگرمقداری عاقلانه ومعقولانه به نیازطبیعی وذاتی انسان چه زن وچه مرد،نگاه کنیم می بینیم که نیازعاطفی وجنسی به جنس مخالف حقیقت آفرینش است وبرای همه موجودات است.


اگرحقیقت هایی  به نام« حرام ، عذاب ،عقاب ،آخرت ،بازخواست ،زنا، و.... »درسرنوشت ماانسانهای مسلمان نبود حرفی نبودوماننددیگرکشورهای غربی که متاسفانه مقداری درکشورمانیزاین اتفاق فجیه افتاده که رابطه ها ی دختروپسربی قید وشرط شده وحتی خیلی هابدون آگاهی واطلاع ازخطرات احتمالی چه ازباب اجتماعی وبهداشتی،رابطه برقرار میکنندکه متاسفانه همگی به خاطر بعضی تعصبات بسیارمخرب واشتباه بعضی مسئولین وخانواده هارخ می دهد.

یک سوال :

آیامادرحکمت پروردگار ودستورات اوشک وتردید داریم؟

 آیاتمامی احادیث معصومین ما قابل احترام است وحتمابایددرزندگی بکاربگیریم به جز این مسئله ؟ 

جواب :

خیرمتاسفانه می توان گفت که درکشورماالحمدلله راجع به همه احادیث کارتحقیقی وکارشناسی وحتی تحقیقات میدانی خارج ازکشورشده ومو شکافی شده، اماتااسم کلمه ای به نام صیغه می آید گوشها نمیشنوند،زبانها بسته میشوند.وجوری درافکارعمومی مردم آنچنان این کلمه زننده نمایان کرده اند که بعضی مواقع تصوربراین می رودکه فعل صیفه دههابرابراز(زنا)وفحشا مجازات دارد.


تاکی بایدبنشینیم ونظاره گرگسترش فسادوفحشاوبی بندوباری وبی حیایی و.....باشیم؟


تاکی .تاکی ؟


ازدواج موقت یک حق است برای آنان که شرایط ازدواج دائم راندارندچه زن وچه مرد.


ازدواج موقت را میتوان بایک برنامه ریزی دقیق وحساب شده فرهنگ کرد.


سوال:آیاحرام؟ یاحلال درچهارچوب فرهنگ سازی وعدالت وقانون


آیابهتراست ازدواج  دائم ازروی شهوت وخامی ونتیجه طلاق باشد ؟ یاآشنایی باازدواج موقت  وتخلیه ی جسمی وروحی دارای چهارچوب وفهماندن مسئولیت درقبال ازدواج موقت. قبل ازازدواج دائم؟