خواهشابادقت کامل بخوانید.  چاپ

تاریخ : دوشنبه 18 دی‌ماه سال 1391 در ساعت 10:14 ق.ظ

خواهشابادقت کامل بخوانیدوحتما نظربدیدخواهشا.


ازدواج موقت انجام دهیدمطمئن باشیداگرعاقلانه وباتدبیرباشدضررنخواهدداشت.


الحمدلله دردین مامسلمانان (شیعیان)


درواقعیتی کلی مسئله ازدواج موقت این نیست که عموم فکرمی کنند


بزرگترین آثارازدواج موقت بنابه روایات معصومین (علیهم السلام) موجب رضایت خداونداست.


 تابه حال که مشاهده شده، فقط وفقط ازمضرات ومشکلات احتمالی وفسادهای احتمالی متعه وسوء استفاده هایی که شاید بشود فکرها چرخیده ای کاش مقداری هم قسمت پری لیوان را نگاه می کردیم.


جواب دهید:


دیگربی بندوباری ازاینکه هست بیشتر؟


فساد ازاین بیشتر؟


رابطه های نامشروع ازاین بیشتر؟


بی حجابی وبدپوششی ازاین بیشتر؟ 


شکسته شدن حریم های خانوده ها از این بشتر؟


آمارطلاق وازدواج های از هم پاشیده ازاینکه هست بیشتر ؟


تاثیرکشورهای غربی برروی روحیه های جوانان غیوروناموس دارماازاین بیشتر؟


آنقدرمعصومین مابه رفتارهای ماشیعبان حساس بوده اندوهستند که تمامی رفتارهای


 ماها را زیرذره بین اسلام تبدیل به حلال ،حرام ،مستحب ومکروه،کرده اند، تاراهنمایی


 برای برپیشرفت وترقی جامعه اسلامی باشند


وآنقدرروایات از14 معصوم نقل شده است که آثاریک فردی که فعل حرام دریک جامعه


 انجام می دهدچقدرتاثیرمنفی براطرافیان وجامعه اش می گذارد.


ودرمقابل آثارفردیکه دنبال رضایت پرودگارش (حلال) است یعنی حداقل رضایت خدادرآن


 عمل انجام شده قراردارد ،چقدرتاثیرمثبت برفعالیت وزندگی اطرافیانش وجامعه می


 گذارد. لطفانظربدید.


چراانسانیکه غریزه اوراخداوندداده وراه حلال


 برای دفع آن گذارده تبدیل به تعصبات


 وحدسیات وگمان های منفی میشود؟


ونتیجه اش فسادزیادتاجایی که غیرت وحیاازبین می رودوبه جایش


 چشم چرانی وبی حیایی وبی عفتی جایگزین می شود.


یک مثال بسیارساده :


وقتی یک نوجوان از چیزی رادوست داردومیداندکه این جنس


 مثلاماشین رااگربخواهددرسن نوجوانی استفاده کندباید منتظرعواقب


 آن یعنی (روبروشدن باپلیس،جریمه سنگین،دستگیری ،تشکیل دادن پرونده


 انتظامی،خواباندن ماشین،ونیزمواخذه پدرباشد)بنابراین درصدریسک به


 حداقل خودمی رسدوسأی میکندتازمان سن قانونی دست


 ازپاخطانکندوآن موقع که به سن قانونی رسیدبراساس قانون وامتحان


 وخواندن مقررات وحوداث احتمالی وچگونگی ازجلوگیری ازحوادث


 احتمالی دررانندگی درکتابهای قانون ومقررات راهنمایی ورانندگی


 بااطلاع کافی گواهینامه ومجوزرانندگی رابدست می آورد.


این مثال برای این بودکه برای ارضای غرایزجنسی راهی هست ولی


 براساس قانون ومقررات وآموزش ونیزرسیدن به سن قانونی که بودن


 همین مسئله قانون خیلی ازجوانان رابه تصمیم گیری دقیق وامی


 داردکه دراین موضوع هم کشور ازبی بندوباری مسون می


 ماندوفکرجوانان دیگردنبال پیداکردن جواب برای سوال غریزه جنسی


 خود نیستند.


این ازبحث نوجوانان وجواناناما بحث متعه وخانمهای مطلقه وآقایان چه مجردوچه متأهل


دراسلام واحادیثی که در این وبلاگ جمع آوری شده آمده است غرایض


 انسان حق طبیعی انسان قلمدادشده است امانحوه ی استفاده ازآن


 می بایست براساس رضایت خداوندوبه طور مشروع ومنطقی برطرف گردد.


دروجودانسان به تکامل رسیده هیچ وقت مسئله آرامش روحی ازشهوت


 جنسی جدانبوده است بلکه دربسیار مواقع زندگی ها ازارضای جنسی


 خوب تبدیل به یک احساس عاطفی عمیق وماندگارتبدیل می شود.
بیاییدمثبت فکرکنیم وزیبا بیاندیشیم وبه بهترین وجه ازنعمت خدابارضایت


 خدااستفاده کنیم قطعناکاری که درآن رضایت خداست فسادبه همراه


 ندارداین یادمان باشد.


حدودشرعیه، خط قرمزمامسلمانان می باشد

برادران وخواهران:

اسلام یعنی پایبندبودن به انسانیت وبه تکامل رسیدن نه شهوت بازی

 وحوسرانی.


به معنای ساده تربزرگترین لذات دنیایی مامخلوقات همه وهمه لحظه ای است


 ازارضای نیازهای جنسی بگیرتاخوردن وخوابیدن وگشتن ونگاه کردن نمیگوییم


 نباید باشد اتفاقاباید باشد ولی هرکار کنیم هرچقدر به این نوع


 نیازهانیازمندباشیم گذراست وباز احساس می کنیم ان چیزی که میخواستیم


 را بدست نیاورده ایم.

 

می دانید چرا؟ چون که وجودمالذت را میخواهداما لذت را نمی توانددردرون خود


 نگه دارد هرکار که انجام بدهیم خلاصه اش باخود میگوییم لذت بردیم هیچ وقت


 نمی توانیم بگوییم همیشه لذت می بریم مثال:وقتی یک شیرینی


 خوردیدوخوشمزه هم بود چندلحظه بعدنمیگوییددارم لذت می برم میگویید لذت


 بردم واین یکی ازمشکلات ماانسانهاست که به اصل خود نمی خواهیم برگردیم


 یعنی زمانی که شما کیک راخوردید .خوردن کیک ولذت بردن ازلذت آن لحظه


 ایست اما اگراین لذت رامدیون محبت خداوندونعمت او که باعث شده لذت


 ببرید باشیداین لذت برای شما ماندگار خواهدشدبلکه بسیارارزش این لذت


 بالاترخواهدبود.


ومنظورازطرح این موضوع:این است که اگرنیازی داریداول ترس ازخداورضایت


 خدابرایتان مهم باشد نه حرف مردم.مابعضی وقتها زبان مردم راکاری ترازخشم


 خداوند می دانیم اگرشمانیازی داریدمنطقاباشرایط موردنظرولی بارضایت


 خدواندورعایت عرف جامعه به نیازخودسامان بدهید.


حتمانظربدیدموافقیدیاخیر.اگربرای نظرتان دلیل بیاوریدبهتر.