+ اول بخوانیدودرآخرراجع به صیغه حلال نظردهیدhaghighatsi@yahoo.com
بامطالعه این وبلاگ نگاهی حقیقی ومنطقی از ازدواج موقت پیداخواهیدکرد. انشالله حتمانظربدیدموافقیدیاخیر.اگربرای نظرتان دلیل بیاوریدبهتر اگربرای شما مسئله ازدواج موقت ( صیغه )یا( متعه ) بسیارناپسندوزشت خوانده می شودکافیست مدتی کوتاه برای مطالعه این وبلاگ وقت بذاریددرآخرخواهیدفهمیدکه چقدرزیبا می شود به همین مسئله به نظر زشت وزننده زیبا اندیشید. انشالله haghighatsi@yahoo.com


چهارشنبه 13 دی 1391

عنوان آخرین یادداشتها